facebook

Regulamin do 31.12.2020 r.

I. Postanowienia ogólne

II. Rodzaje i zakres Usług

III. Warunki świadczenia Usług

IV. Warunki zawierania umowy wykonania lub sprzedaży Produktu

V. Sposoby płatności

VI. Sposoby dostawy

VII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Konsumentów

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów

X. Uszkodzenie Produktu w transporcie

XI. Prawo odstąpienia od umowy

XII. Odpowiedzialność

XIII. Prawa autorskie

XIV. Informacje dodatkowe

XV. Postanowienia końcowe

XVI. Wejście w życie Regulaminu

Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.yuupi.pl prowadzony jest przez Cyfrowa Foto Sp. z o.o., z
siedzibą w
Zaczerniu, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259700, NIP
813-34-69-935, REGON
180149478, numer, adres e-mail: biuro@yuupi.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i
  rozwiązywania umów
  o
  świadczenie Usług, zasady i warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu Internetowego na terytorium
  Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zasady i warunki realizacji Projektów, składania
  Zamówień na
  Produkty i Usługi w Serwisie Internetowym, zapłaty ceny lub wynagrodzenia, koszty oraz termin i
  sposoby
  dostawy,
  składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumentów oraz tryb postępowania
  reklamacyjnego.
 2. Prezentowane w Serwisie Internetowym informacje dotyczące Produktów i Usług, a w szczególności
  opisy,
  parametry
  techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr
  16, poz.
  93
  ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one
  również
  zapewnienia Usługodawcy.
 3. Użytkownik jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć
  negatywnie
  na właściwe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek
  ingerowania w
  zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o
  charakterze
  bezprawnym. W szczególności zakazane jest wgrywanie zdjęć naruszających w jakikolwiek sposób
  obowiązujące
  prawo,
  wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne,
  pochwalających
  faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających
  prawa innych
  osób.
 4. Użytkownik, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.
 5. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. EDYTOR – interaktywne narzędzie dostępne w Serwisie Internetowym w formie usługi świadczonej
   drogą
   elektroniczną, umożliwiające opracowywanie Projektów Produktów.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający
   wybór
   Projektu,
   wybór parametrów Projektu (takich jak liczba stron, forma, materiał, dodatki), sposobu
   dostarczenia
   Produktu, akceptację Projektu oraz złożenie Zamówienia na Produkt.
  4. KLIENT - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje
   zdolność
   prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia
   1964 r.
   Kodeks
   lub Konsument, który dokonał zamówienia w Serwisie Internetowym.
  5. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio
   z jej
   działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
  6. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów
   w
   systemie
   teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o
   złożonych
   Zamówieniach.
  7. NEWSLETTER - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
   świadczeniu
   usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219)
   pochodzące
   od Usługodawcy, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, lub w imieniu Usługodawcy.
  8. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu regulujący zasady
   związane z
   ochroną
   danych osobowych oraz prywatności Użytkowników.
  9. POZYTYWNA WERYFIKACJA ZAMÓWIENIA – na pozytywną weryfikację zamówienia składa się łącznie :
   1. prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia,
   2. kompletne przesłanie z urządzenia Użytkownika Projektu Produktu wybranego i zaakceptowanego
    przez
    Użytkownika,
   3. zaksięgowanie płatności za złożone Zamówienie lub użycie vouchera zakupowego.
  10. PRODUKT – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane na podstawie Zamówienia przez Użytkownika
   zgodnie z
   Projektem opracowanym (określonym) w Edytorze przez Klienta lub gotowa rzecz ruchoma, które są
   lub mają
   być
   przedmiotem umowy między Klientem i Usługodawcą.
  11. PROJEKT – wykonane za pomocą Edytora opracowanie graficzne przyszłego Produktu udostępnione w
   Serwisie
   Internetowym i podlegające dalszemu określeniu przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia
   przy
   użyciu
   Formularza Zamówienia tj. uzupełnieniu przez Użytkownika o elementy tekstowe, graficzne lub
   kolorystyczne
   zgodne ze specyfikacją podaną przez niego w Formularzu Zamówienia.
  12. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.
  13. SERWIS INTERNETOWY - serwis prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem internetowym:
   https://www.yuupi.pl/
  14. USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego
   wyszczególniona w
   treści Regulaminu.
  15. USŁUGODAWCA - Cyfrowa Foto Sp. z o.o., z siedzibą w Zaczerniu, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie,
   wpisana
   do
   rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
   Krajowego
   Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259700, NIP 813-34-69-935, REGON 180149478.
  16. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo
   jednostka
   organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi.
  17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę
   zawarcia
   umowy
   wykonania lub sprzedaży Produktu przez Usługodawcę.

II. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi:
  1. Prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym.
   1. Korzystanie z Konta przez Użytkownika możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych
    kroków:
    1. wypełnieniu formularza rejestracji,
    2. kliknięciu pola „zarejestruj” lub o podobnym znaczeniu,
     lub skorzystaniu z opcji rejestracji za pomocą konta posiadanego w portalu „Facebook”.
   2. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Użytkownika: imię i
    nazwisko,
    adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  2. Korzystanie z Edytora oraz Formularza Zamówienia.
   1. Korzystanie z Edytora rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Projektu do Edytora.
   2. Korzystanie z Edytora polega na:
    1. Wyborze koncepcji Produktu, np. przez kliknięcie pola „projektuj” lub o podobnym
     znaczeniu,
    2. Wyborze parametrów Projektu, wykonaniu własnego Projektu przez Użytkownika,
    3. Zaakceptowaniu Projektu – umieszczeniu Projektu w koszyku – zbiorze Projektów, przez
     kliknięcie
     pola „do koszyka” lub o podobnym znaczeniu.
   3. Korzystanie z interaktywnego Formularza Zamówienia polega na:
    1. Wyborze przez posiadającego Konto Użytkownika Projektu z zaakceptowanych Projektów,
    2. Wyborze parametrów Projektu, np. ilość Produktów, dodatki itp., oraz sposobu doręczenia.
    3. Podaniu następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer
     domu/mieszkania,
     kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer
     telefonu
     kontaktowego, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących
     Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP,
    4. Złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie pola „zamawiam” lub o podobnym znaczeniu – do
     tego
     momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu
     należy
     kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu
     Internetowego).
  3. Świadczenie Usługi Newsletter.
   1. Korzystanie z usługi Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej w
    sekcji
    „Ustawienia Konta” Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być
    przesyłane
    kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „zapisz” lub o podobnej treści.
   2. Do Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie
    zakładania
    Konta w Serwisie Internetowym.
  4. Udostępnianie Projektów innym Użytkownikom Serwisu Internetowego lub jego rozpowszechnienia
   nieograniczonej liczbie odbiorców.
   1. Udostępnienie Projektu realizowane jest przez użycie funkcji „udostępnij” lub o podobnym
    znaczeniu
    dostępnej w Serwisie Internetowym, dla zrealizowanych Zamówień.
   2. W wypadku udostępnienia Projektu innym Użytkownikom Serwisu Internetowego Użytkownik,
    któremu
    udostępniono Projekt posiada m.in. możliwości edycji Projektu w Edytorze, wykonania kopii
    Projektu,
    jego dalszego udostepnienia na zasadach przewidzianych w niniejszym pkt. lub złożenia
    Zamówienia.
    Warunkiem korzystania z usługi udostepnienia Projektu innym Użytkownikom Serwisu jest
    posiadanie
    Konta przez osobę, której udostępniono Projekt. Informacja o udostępnieniu Projektu
    uwidoczniana
    jest w Koncie.
   3. W wypadku rozpowszechnienia Projektu nieograniczonej liczbie odbiorców (dowolnej osobie
    trzeciej),
    osoba, której udostępniono Projekt posiada wyłącznie możliwość odczytu Projektu.
    Udostepnienie
    realizowane jest za pomocą hiperłącza generowanego w Serwisie Internetowym.

III. Warunki świadczenia Usług

 1. Odpłatność:
  1. Świadczenie Usług przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 2. Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług:
  1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana
   jest na
   czas nieoznaczony.
  2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z Edytora oraz Formularza Zamówienia jest
   zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z
   jego
   złożenia przez Użytkownika lub zakończenia korzystania z Edytora.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
  4. Umowa o świadczenie Usługi Udostępniania Projektów zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
  Usługodawca
  w tym prawidłowego działania Edytora oraz Formularza Zamówienia:
  1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet.
  2. Prawidłowo skonfigurowana Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do
   Internetu:
   Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari.
  3. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.
  4. Wtyczka Adobe Flash w wersji 10+ (do pobrania tutaj: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/) dla
   przeglądarki internetowej dla obsługi wgrywania plików z elementami tekstowymi, graficznymi lub
   kolorystycznymi i korzystania z Edytora i Projektów.
  5. Wyłączone dodatki do przeglądarek uniemożliwiające wyświetlanie niektórych elementów stron, jak
   Adblock.
 4. Usługodawca zastrzega, że w celu prawidłowego działania Edytora obsługiwane przez niego pliki
  powinny
  spełniać następujące wymagania:
  1. maksymalna waga: 30 MB
  2. maksymalna rozdzielczość: 50 Mpix
  3. maksymalna wielkość pliku: 10000 px
  4. akceptowane rozszerzenia plików: png lub jpg/jpeg.
 5. Usługodawca może sformułować szczegółowe wytyczne związane z korzystaniem z Edytora, które
  udostępniane będą
  Użytkownikowi za pośrednictwem Edytora lub w Serwisie Internetowym w odrębnych polach (np. Baza
  wiedzy).
 6. Korzystanie z Edytora w warunkach niestabilnego dostępu do sieci internet, z wykorzystaniem urządzeń
  mobilnych, lub dostępu o ograniczonej przepustowości, a także dużej ilości uruchomionych
  jednocześnie
  zakładek w przeglądarce internetowej może wiązać się z koniecznością dłuższego oczekiwania na
  wysyłkę plików
  do serwera Usługodawcy oraz wymaga szczególnej weryfikacji prawidłowości Projektu, przed złożeniem
  Zamówienia.
 7. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  Usługodawca
  nie sprawdza treści przekazywanych przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług.
 8. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu Internetowego, a w szczególności Edytora i
  Formularza
  zamówienia może wiązać się z ograniczeniem dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu
  Internetowego i
  wymaga szczególnej weryfikacji prawidłowości Projektu przed złożeniem Zamówienia.
 9. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się ze standardowym
  ryzykiem
  związanym z wykorzystaniem sieci internet za które nie ponosi odpowiedzialności w związku z czym
  rekomenduje
  Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 10. Usługodawca zastrzega, że Projekty mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu finalnego Produktu.
  Usługodawca
  informuje, że pomimo dołożenia wszelkich starań, nie może zapewnić wierności barw na fotografiach
  prezentowanych w Serwisie Internetowym, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień
  wyświetlacza urządzenia, przeglądarki, systemu operacyjnego.
 11. Użytkownik udziela Usługodawcy na czas obowiązywania umowy o świadczenie Usług oraz realizacji
  Produktu,
  nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji do utworów przekazywanych Usługodawcy
  na
  potrzeby świadczenia Usług, na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne
  odtwarzanie i
  wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych oraz innych nośników,
  a także
  umieszczanie w sieci Internet, oraz wykorzystywanie w Serwisie Internetowym. Powyższe ma na celu
  wyłącznie
  wykonywanie Usług na rzecz Użytkownika zgodnie z warunkami i celem świadczonych usług, w ramach
  których
  takie udostępnianie ma miejsce

IV. Warunki zawierania umowy wykonania lub sprzedaży Produktu

 1. Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie Internetowym podana jest w złotych polskich i zawiera
  wszystkie
  składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w
  trakcie
  składania Zamówienia i zależą od wybranego sposobu dostawy.
 2. Uiszczenie ceny Produktu możliwe jest za pomocą vouchera zakupowego, który po wprowadzeniu
  odpowiedniego
  kodu obniża cenę wszystkich lub wybranych Produktów znajdujących się w koszyku.
 3. Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie Internetowym jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. Cena
  ta nie
  ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie Internetowym, które mogą się pojawić w
  odniesieniu do
  poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia.
 4. Zawarcie umowy wykonania lub sprzedaży Produktu za pomocą Formularza Zamówienia.
  1. Celem zawarcia umowy o wykonanie lub sprzedaży Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie
   Zamówienia,
   zgodnie z pkt. II 1.2 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Serwis Internetowy niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie
   otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która
   zawiera:
   potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu
   Zamówienia, oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu i zaksięgowaniu wpłaty, o przyjęciu Zamówienia
   do
   realizacji oraz o planowanej dacie wysyłki.
  3. Z chwilą Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia zostaje zawarta umowa wykonania Produktu lub
   sprzedaży między
   Klientem, a Usługodawcą.
  4. Każda umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana paragonem, fakturą VAT lub innym dokumentem
   potwierdzającym zakup.
  5. Produkty zawierają w widocznym miejscu dodatkowe informacje:
   Na ostatniej stronie Produktu lub innym miejscu wskazanym w opisie Produktu, znajduje się kod
   kreskowy,
   na okładce znajduje się kod kreskowy oraz logo Serwisu Internetowego.

V. Sposoby płatności

 1. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DOTPAY.PL jeden z następujących sposobów:
   1. kartą płatniczą,
   2. kartą kredytową,
   3. BLIK
 2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i kredytową oraz BLIK przeprowadzane są za pośrednictwem
  Dotpay.pl:
  DOTPAY.PL - DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP
  6342661860, REGON
  240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy
  Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale
  zakładowym
  4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

VI. Sposoby dostawy

 1. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
  1. Paczką kurierską,
  2. Pocztą Polską,
  3. innym dostawcom usług przewozowych działającym na terenie Polski.
 2. Forma wysyłki oraz wybór w ramach wysyłki paczką kurierską konkretnego podmiotu świadczącego usługi
  kurierskie może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych uniemożliwiających wysyłkę Produktu (np. brak
  obsługi
  określonego rozmiaru Produktu, czasowy brak realizacji wysyłek). Klient nie poniesie z tego tytułu
  dodatkowego kosztu ponad wskazany przy zakupie Produktu.
 3. Termin dostawy - na czas oczekiwania na dostawę Produktu składa się termin realizacji Zamówienia
  przez
  Usługodawcę i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych.
   Termin
   realizacji Zamówienia należy liczyć w Dniach Roboczych w następujący sposób: od momentu
   Pozytywnej
   Weryfikacji Zamówienia do momentu wysyłki Zamówienia do Klienta.
  2. Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu
   dostawy oraz
   przewoźnika i widoczne jest w koszyku po wybraniu opcji dostawy.
  3. Dla Zamówień wysyłanych za granicę do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Republiki Czeskiej,
   Słowacji, Irlandii, Włoch, Belgii, Litwy, Francji, Austrii dostępna jest wyłącznie przesyłka
   kurierska.
   Czas dostawy jest zróżnicowany w zależności od wybranego kraju i może wynosić od 5 do 7 dni
   roboczych.
  4. Przesyłki są dostarczane w Dni Robocze.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, brak dostawy lub konieczność powtórnej
  dostawy,
  będące skutkiem podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych danych do doręczenia
  Produktu.

VII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług prowadzenia konta w Serwisie Internetowym.
  1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym poprzez
   przesłanie
   stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres e-mail: biuro@yuupi.pl, lub pisemnie na
   adres Usługodawcy: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie.
  2. Usługodawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenie Konta w Serwisie
   Internetowym w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
  3. Umowa o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia
   otrzymania
   oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Użytkownik ma także możliwość wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym ze
   skutkiem natychmiastowym korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta - w tym celu należy:
   1. w zakładce "Ustawienia konta" w panelu Konta po podaniu hasła do Konta kliknąć pole "usuń
    konto" lub
    o podobnym znaczeniu po czym Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail link potwierdzający
    żądanie
    usunięcie Konta.
   2. Kliknięcie na nadesłany link jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi
    drogą
    elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.
  5. Wypowiedzenie umowy nie prowadzi do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej -
   w czasie
   trwania umowy.
  6. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym
   czasie w
   drodze porozumienia stron.
 2. Wypowiedzenie Umowy o korzystanie z Edytora oraz Formularza Zamówienia następuje w chwili
  zakończenia
  korzystania z Edytora, zgodnie z pkt. III ust. 2 Regulaminu.
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
  1. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter w tym celu
   należy w
   zakładce "Ustawienia konta" w panelu Konta po podaniu hasła do Konta kliknąć pole "Ustawienia
   konta" a
   następnie odznaczyć pole „Chcę otrzymywać newsletter” lub o podobnym znaczeniu. Użytkownik
   otrzyma na
   swój adres e-mail link potwierdzający żądanie usunięcia adresu e-mail z usługi Newsletter.
  2. Kliknięcie na nadesłany link jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi
   Newsletter
   drogą elektroniczną.
 4. Wypowiedzenie Umowy o korzystanie usługi udostępniania Projektów następuje w chwili zakończenia
  przez
  Użytkownika udostępniania Projektów.

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Konsumentów

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu
   z umową
   są określone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).
  2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można
   dokonać
   poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail reklamacje@cyfrowafoto.com lub pisemnie na
   adres
   Usługodawcy.
  3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową Produkt należy dostarczyć na adres
   Usługodawcy.
  4. Żądania konsumentów wynikające z realizacji umów o dzieło bądź umów sprzedaży są realizowane w
   terminie
   14 dni kalendarzowych od zgłoszenia żądania.
  5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny podany
   przez
   Konsumenta sposób.
  6. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zwraca koszt przesyłki Produktu będącego przedmiotem
   reklamacji. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
   dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu
   Konsumentowi
   poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. W przypadku Produktów objętych gwarancją Usługodawca informuje, iż gwarancja na Produkt nie
   wyłącza, nie
   ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Serwis Internetowy:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
   Internetowego
   Konsument może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mai
   reklamacje@cyfrowafoto.com
  2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności
   dotyczących
   przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych
   kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30
   dni
   kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Konsumenta podany w
   zgłoszeniu
   reklamacyjnym lub w inny podany przez Konsumenta sposób.
 3. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:
  1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować
   do
   właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza
   kontaktowego
   lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych
   danego
   agenta rozliczeniowego: DOTPAY – formularz kontaktowy (https://www.dotpay.pl/kontakt/kupujacy/);
   numer telefonu: 0048 (12) 688 26 00; numer
   fax: 0048 (12) 688 26 99; adres e-mail: biuro@dotpay.pl ; adres korespondencyjny: ul. Wielicka
   72,
   30-552 Kraków, Polska.

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów

 1. Warunkiem rozpoznania przez Usługodawcę reklamacji zgłoszonej przez Klienta, gdy dotyczy ona
  uszkodzeń
  Produktu powstałych podczas transportu do Klienta, jest zgłoszenie tych uszkodzeń do Usługodawcy w
  sposób
  opisany w pkt. X w terminie 14 dni od dnia wykrycia uszkodzenia (nie później jednak niż w ciągu 30
  dni
  kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamówienia) wraz ze szczegółowym opisem problemu oraz
  dostarczenie
  reklamowanego Zamówienia na koszt Klienta na adres Usługodawcy.
 2. Reklamacje Produktów zamawianych w Serwisie Internetowym z tytułu uszkodzeń powstałych podczas ich
  transportu do Klienta mogą być składane za pomocą Formularza Reklamacyjnego dostępnego w zakładce
  Regulamin
  na stronie Serwisu Internetowego lub zgłoszenie takiego żądania poprzez wiadomość e-mail.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki/dostarczenia
  Zamówienia.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od
  dnia
  ich zgłoszenia, jak również poinformuje Klienta o dalszym trybie postępowania.
 5. Usługodawca nie przyjmuje Produktów przesłanych za pobraniem.

X. Uszkodzenie Produktu w transporcie

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę; jeżeli
  stwierdził, że w
  czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zgłosić takie okoliczności oraz wypełnić
  protokół
  uszkodzenia przesyłki, w razie możliwości w obecności doręczyciela.
 2. Jeżeli uszkodzenia Produktu nie dały się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze przesyłki, Klient
  powinien
  niezwłocznie zgłosić żądanie ustalenia tego faktu po ujawnieniu uszkodzeń, nie później jednak niż w
  ciągu 7
  dni od dnia odbioru przesyłki. Przekroczenie tego terminu oznaczało będzie brak możliwości
  realizacji
  roszczeń reklamacyjnych wobec przewoźnika.
 3. Przed podpisaniem protokołu uszkodzenia przesyłki należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną
  uwagę na
  zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania,
  oznaczenia
  ostrzegawcze).
 4. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć w
  dokumentach
  przewozowych.

XI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów
  (art. 38
  ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta):
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust.
   1,
  2. dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po
   usunięciu
   przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na
   rynku
   finansowym,
  4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
   specyfikacji
   Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności dotyczy
   to
   Produktów,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega
   szybkiemu
   zepsuciu. 
 2. W wypadkach nie przewidzianych w punktach 1.1-1.5. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może
  od niej
  odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni
  kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem Poczty
  Polskiej
  lub innego podmiotu świadczącego usługi przewozowe lub poczty elektronicznej.
 4. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 powyżej należy wysłać na następujący adres Usługodawcy: Cyfrowa
  Foto Sp.
  z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie lub na adres mail: reklamacje@cyfrowafoto.com
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z
  wszelkich
  zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
  konieczna
  w granicach zwykłego zarządu.
 6. Konsumentowi zwraca się wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki. Jeżeli Konsument
  wybrał
  sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
  przedsiębiorcę,
  przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
  kosztów.
  Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu do Usługodawcy.
 7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument
  dokonał
  jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 8. Usługodawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w
  inny
  wskazany przez Konsumenta sposób.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania
  rzeczy, a gdy
  umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

XII. Odpowiedzialność

 1. W stosunku do Konsumenta Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wynikłe z
  niewykonania
  lub nienależytego wykonania swojego zobowiązania, chyba że będzie to następstwem okoliczności, za
  które
  Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. W stosunku do Klienta, Usługodawca może ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
  nienależytego
  wykonania zobowiązania wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach strat
  rzeczywiście poniesionych przez Klienta. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody
  spowodowane
  korzystaniem przez Klienta z Serwisu Internetowego niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem.

XIII. Prawa autorskie

 1. Usługodawca w zakresie przestrzegania prawa autorskiego do przesłanych przez Użytkowników materiałów
  zdaje
  się wyłącznie na oświadczenia Użytkowników.
 2. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że posiada on prawa do
  wszystkich
  przesłanych plików i przez dokonanie Zamówienia nie narusza niczyich praw.
 3. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich poprzez realizację Zamówienia, odpowiedzialność
  za to
  ponosi wyłącznie Użytkownik. Jest on w takim przypadku zobowiązany do zwolnienia Usługodawcy z
  wszelkich
  roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Usługodawcę powstałymi w wyniku
  tych
  roszczeń.
 4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej informacji co do bezprawności
  przechowywanych w Serwisie Internetowym treści, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika i
  niezwłocznie
  uniemożliwi dostęp do takich treści.
 5. Wszelkie informacje, treści, pliki zawierające obrazy i oprogramowanie udostępnione przez
  Usługodawcę w
  ramach Serwisu Internetowego stanowią przedmiot własności Usługodawcy i chronione są prawem.
 6. Usługodawca nie udziela prawa do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji Produktów
  pochodnych
  lub dystrybucji jakiegokolwiek ich elementu.

XIV. Informacje dodatkowe

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usług następuje
  przez
  przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania Produktu następuje na
  dwa
  sposoby:
 3. 2.1. przez wysłanie Klientowi w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy,
  2.2. przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu,
  2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym
  Usługodawcy
  oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 4. Przechowywanie plików:
  1. Projekty niestanowiące odbitek fotograficznych tworzone w Edytorze i Formularzu Zamówienia:
   1. Zamówione i opłacone zostają usunięte po 400 dniach od daty opłacenia koszyka,
   2. Zamówione i nieopłacone zostają usunięte po 90 dniach od daty zamówienia koszyka,
   3. dodane do koszyka, ale niezamówione zostają usunięte po 90 dniach od daty ostatniej edycji.
  2. Projekty stanowiące odbitki fotograficzne tworzone w Edytorze i Formularzu Zamówienia:
   1. Zamówione i opłacone zostają usunięte po 90 dniach od daty opłacenia koszyka,
   2. Zamówione i nieopłacone zostają usunięte po 90 dniach od daty zamówienia koszyka,
   3. dodane do koszyka, ale niezamówione zostają usunięte po 60 dniach od daty ostatniej edycji.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z
  dnia 23
  kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
  dnia 18
  lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta
  (Dz. U.
  2014. 827).
 3. Rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie Konsumentem
   w
   rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
   mogą być
   rozpatrywane pozasądowo poprzez mediacje lub rozstrzygnięcia sądów polubownych. Wykaz stałych
   sądów
   polubownych zawiera strona http://www.pssp.org.pl. Wykaz mediatorów prowadzony jest przez każdy
   sąd
   okręgowy w Polsce. Na stronach właściwego sądu dostępne są dane mediatorów.
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu
   cywilnego z
   dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z
   przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze
   zm.).
  3. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się
   pod
   adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  4. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu
   rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma
   ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem
   kompleksowej obsług
   dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
   zobowiązań
   umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze
   względu
   na siedzibę Usługodawcy.

XVI. Wejście w życie Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia:
  (a)
  zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną
  lub
  transakcji zawieranych na odległość, (b) zmiany oferty Usługodawcy dotyczącej Usług lub Produktów
  z zastrzeżeniem że zmiany niniejszego Regulaminu mają na celu dostosowanie jego treści do oferty.
  Zamówienia
  złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według
  dotychczasowych
  postanowień Regulaminu
 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność
  lub
  bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień
  Regulaminu.
  Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym
  prawnie
  postanowieniem.
 4. Zamówienia na Produkty złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym
  w
  dotychczasowym Regulaminie; zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży
  Produktów z Serwisu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany.
 5. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego
  Regulaminu
  przesyłając stosowną wiadomość na adresy e-mail Użytkowników lub umieszczając ją w Serwisie
  Internetowym w
  formie dostępnej przy pierwszym logowaniu Użytkownika po zmianie Regulaminu.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkownika od terminu określonego przez Usługodawcę, nie krótszego niż
  7 dni
  kalendarzowych od poinformowania Użytkowników o zmianie. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni.
  Wypowiedzenie
  należy przesłać na adres reklamacje@cyfrowafoto.com lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
Top