facebook

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

 2. Rodzaje i zakres Usług

 3. Warunki świadczenia Usług

 4. Warunki zawierania umowy wykonania lub sprzedaży Produktu

 5. Terminy i sposoby płatności

 6. Dostawy

 7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 8. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Konsumentów

 9. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów nie będących Konsumentami i którym nie przysługują uprawnienia Konsumentów

 10. Uszkodzenie Produktu w transporcie

 11. Prawo odstąpienia od umowy

 12. Odpowiedzialność

 13. Prawa autorskie

 14. Informacje dodatkowe

 15. Postanowienia końcowe

 16. Wejście w życie Regulaminu

Serwis Internetowy dostępny pod adresem https://www.yuupi.pl/ prowadzony jest przez MPP sp. z o.o., z siedzibą w Zaczerniu, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259700, NIP 813-34- 69-935, REGON 180149478 adres email: biuro@yuupi.pl, numer telefonu 17 275 52 90.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, sprzedaży, zasady, koszty oraz termin i sposoby dostawy, składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Prezentowane w Serwisie Internetowym informacje dotyczące Produktów i Usług, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one również publicznego zapewnienia Usługodawcy.
  3. Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym mogą być oferowane przez Sprzedawcę współpracującego z Usługodawcą. Pełne dane Sprzedawcy są prezentowane w przejrzysty sposób w Serwisie Internetowym w Koncie Użytkownika
  4. W wypadku gdy w Serwisie nie została umieszczona informacja o Sprzedawcy, o której mowa w ust. 3 powyżej Usługodawca będzie jednocześnie Sprzedawcą.
  5. Wszystkie podane na stronie Serwisu Internetowego ceny wyrażone w odpowiedniej walucie wybranej w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  6. Użytkownik jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazane jest umieszczanie w zasobach Serwisu Internetowego zdjęć naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
  7. Użytkownik, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.
  8. Usługodawca publikuje w Serwisie internetowym opinie Klientów (w tym Konsumentów) bądź pozostałych osób zainteresowanych zamieszczeniem opinii dotyczącej Serwisu Internetowego:
   • Usługodawca współpracując z zewnętrznymi podmiotami umożliwia Klientom (w tym Konsumentom) nabywającym Produkty Sprzedawcy do wyrażenia swoich opinii odnośnie Produktów. Możliwość wystawienia opinii oferowana jest wyłącznie podmiotom, które uprzednio nabyły Produkty i jest dokonywana z inicjatywy Usługodawcy. Zamieszczane przez Klientów opinie nie są sponsorowane i nie podlegają weryfikacji przed ich zamieszczeniem
   • Niezależnie od powyższego Usługodawca publikuje w Serwisie Internetowym opinie dotyczące ogólnego asortymentu lub obsługi klienta zamieszczone przez użytkowników zewnętrznych usług zbierających opinie współpracujących z Usługodawcą. Takie opinie mogą odnosić się do Produktów. Zamieszczane w ten sposób opinie nie są sponsorowane i nie podlegają weryfikacji przed ich zamieszczeniem. Nie muszą również odnosić się do Produktów.
   • Usługodawca publikuje w Serwisie Internetowym opinie dotyczące ogólnego asortymentu lub obsługi klienta zamieszczone przez użytkowników Serwisu Internetowego. Takie opinie mogą odnosić się do Produktów i są weryfikowane przed ich publikacją. Zamieszczane w ten sposób opinie nie są sponsorowane. Nie muszą również odnosić się do Produktów.
  9. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą oznaczają:
   1. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.
   2. EDYTOR – interaktywne narzędzie dostępne w Serwisie Internetowym w formie usługi świadczonej drogą elektroniczną, umożliwiające opracowywanie Projektów Produktów.
   3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający (w zależności od nabywanego Produktu): wybór Projektu, wybór parametrów Projektu (takich jak liczba stron, forma, materiał, dodatki), sposobu dostarczenia Produktu, akceptację Projektu oraz złożenie Zamówienia na Produkt.
   4. KLIENT - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny lub Konsument, który dokonał Zamówienia w Serwisie Internetowym.
   5. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego. Postanowienia Regulaminu dotyczące wyłącznie Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej w ramach Serwisu internetowego umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W takich wypadkach do takiej osoby nie będą miały również zastosowania postanowienia Regulaminu dotyczące wyłącznie Klientów.
   6. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
   7. NEWSLETTER - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną przez Usługodawcę, lub w imieniu Usługodawcy.
   8. POLITYKA PRYWATNOŚCI – odrębny dokument regulujący zasady związane z ochroną danych osobowych oraz prywatności Użytkowników.
   9. POZYTYWNA WERYFIKACJA ZAMÓWIENIA – na pozytywną weryfikację zamówienia składa się łącznie :
    1. prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia,
    2. w wypadku realizacji Zamówień wykorzystujących Edytor kompletne przesłanie z urządzenia Użytkownika Projektu Produktu wybranego i zaakceptowanego przez Użytkownika,
    3. zaksięgowanie płatności za złożone Zamówienie lub użycie vouchera zakupowego,
    4. przyjęcie Zamówienia do realizacji, która potwierdzana jest przez Usługodawcę za pomocą wiadomości e-mail.
   10. PRODUKT – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane na podstawie Zamówienia przez Użytkownika zgodnie z Projektem lub gotowa rzecz ruchoma, które są lub mają być przedmiotem umowy między Klientem i Usługodawcą.
   11. PROJEKT –przesłane do Serwisu Internetowego przez Użytkownika i zgodne z wymaganiami opracowanie graficzne przyszłego Produktu.
   12. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.
   13. SERWIS INTERNETOWY - serwis prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem internetowym wskazanym w treści Regulaminu.
   14. SPRZEDAWCA – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba prawna oferująca Produkty, które mogą być nabywane w ramach Serwisu Internetowego. Sprzedawca może być jednocześnie Usługodawcą. Serwis Internetowy umożliwia oferowanie Produktów w jego ramach wyłącznie jednemu podmiotowi jednocześnie - ściśle współpracującemu z Usługodawcą i powiązanemu właścicielsko. Serwis Internetowy nie jest internetową platformą handlową zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.
   15. USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub usługa cyfrowa wyszczególniona w treści Regulaminu.
   16. USŁUGODAWCA - MPP sp. z o.o., z siedzibą w Zaczerniu, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259700, NIP 813-34-69-935, REGON 180149478 adres email: biuro@yuupi.pl, numer telefonu 17 275 52 90
   17. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi.
   18. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania lub sprzedaży Produktu.
 2. Rodzaje i zakres Usług
 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi:

  II.1 Prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym.
  1. Korzystanie z Konta przez Użytkownika możliwe jest po spełnieniu następujących kroków:
   • wypełnieniu formularza rejestracji,
   • kliknięciu pola „zarejestruj” lub o podobnym znaczeniu, lub skorzystaniu z opcji rejestracji za pomocą konta posiadanego w portalu „Facebook”/Google,
  II. 2 Korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
  1. Funkcje Edytora (który stanowi usługę cyfrową) udostępnione Użytkownikowi zależne są od nabywanego Produktu. Zasadniczo korzystanie z Edytora polega na:
   • Wyborze koncepcji Produktu, przez kliknięcie pola „projektuj” lub o podobnym znaczeniu,
   • Wyborze parametrów Projektu, wykonaniu własnego Projektu przez Użytkownika,
   • Zaakceptowaniu Projektu – umieszczeniu Projektu w koszyku – zbiorze Projektów, przez kliknięcie pola „do koszyka” lub o podobnym znaczeniu.
  2. Edytor umożliwia udostępnienie podglądu Projektu osobom trzecim lub umożliwienie podglądu i dodawania zdjęć do Projektu. Udostepnienie dokonywane jest za pomocą generowanego indywidualnie linka, kodu QR lub innej funkcjonalności.
  3. Korzystanie z interaktywnego Formularza Zamówienia polega na:
   • Wyborze Produktu i parametrów Produktu np. liczba Produktów, dodatki, przewidziane dla Produktu możliwości personalizacji itp. oraz sposobu doręczenia.
   • Podaniu danych wymaganych w formularzu umożliwiających doręczenie Produktu. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (w wypadku Klientów będących polskimi podatnikami zgodnie z art.106b ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. -tj. z dnia 9 listopada 2018 r. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn.zm.- brak wskazania numeru NIP przy składaniu Zamówienia przez Klienta, a tym samym wystawienie przez Sprzedającego paragonu niezawierającego tego numeru, uniemożliwia późniejsze wystawienie przez Sprzedającego faktury VAT dotyczącej tego Zamówienia),
   • Złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie pola „zamawiam i płacę” lub o podobnym znaczeniu – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).
  4. Świadczenie Usługi Newsletter.
   • Korzystanie z usługi Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej w sekcji „Ustawienia Konta” lub w wydzielonej sekcji Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „zapisz” lub o podobnej treści.
   • Do usługi Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta w Serwisie Internetowym lub za pośrednictwem podstron funkcjonujących w ramach Serwisu.
   • Usługa Newsletter jest usługą dodatkową, nieodpłatną i nie związaną ze złożonym Zamówieniem.
 4. Warunki świadczenia Usług
  1. Odpłatność:
   1. Świadczenie Usług przez Usługodawcę jest bezpłatne.
  2. Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług:
   1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
   2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z Edytora jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania z Edytora.
   3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z Formularza Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Użytkownika.
   4. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w tym prawidłowego działania Usług:
   1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet.
   2. Prawidłowo skonfigurowana Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: np. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari.
   3. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.
   4. Wyłączone dodatki do przeglądarek np. wtyczki, programy antywirusowe, zapory systemowe mogące wpływać na wyświetlanie niektórych elementów stron.
  4. Usługodawca zastrzega, że w celu prawidłowego działania Edytora obsługiwane przez niego pliki powinny spełniać następujące wymagania:
   1. maksymalna waga: 40 MB,
   2. maksymalna rozdzielczość: 60 Mpix,
   3. maksymalna wielkość pliku: 15000 px,
   4. akceptowane rozszerzenia plików: jpg, jpeg, png, heic, heix, avif.
  5. Usługodawca może sformułować szczegółowe wytyczne związane z korzystaniem z Usług, które udostępniane będą Użytkownikowi za pośrednictwem danej Usługi lub w Serwisie Internetowym w odrębnych polach (np. FAQ).
  6. Korzystanie z Edytora w warunkach niestabilnego dostępu do sieci Internet, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, lub dostępu o ograniczonej przepustowości, a także dużej ilości uruchomionych jednocześnie zakładek w przeglądarce internetowej może wiązać się z koniecznością dłuższego oczekiwania na wysyłkę plików do serwera Usługodawcy oraz wymaga szczególnej weryfikacji prawidłowości Projektu, przed złożeniem Zamówienia.
  7. Usługodawca w toku korzystania z Edytora nie weryfikuje jakości oraz treści plików umieszczanych przez Użytkownika.
  8. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu Internetowego, a w szczególności Edytora i Formularza zamówienia może wiązać się z ograniczeniem dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu Internetowego i wymaga szczególnej weryfikacji prawidłowości Projektu przed złożeniem Zamówienia.
  9. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca nie sprawdza treści przekazywanych przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług.
  10. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet za które nie ponosi odpowiedzialności w związku z czym rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  11. Usługodawca zastrzega, że Projekty mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu finalnego Produktu. Usługodawca informuje, że pomimo dołożenia wszelkich starań, nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych w Serwisie Internetowym, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień wyświetlacza urządzenia, przeglądarki, systemu operacyjnego.
  12. Użytkownik udziela Usługodawcy na czas obowiązywania umowy o świadczenie Usług oraz realizacji Produktu, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji z prawem do udzielenia sublicencji do utworów przekazywanych Usługodawcy na potrzeby świadczenia Usług lub realizacji Produktów, na następujących polach eksploatacji: trwałe lub tymczasowe zwielokrotnienie, w całości lub w części, za pomocą dowolnych środków i w dowolnej formie, w szczególności w celu wprowadzenia, wyświetlenia, wykorzystania, przeniesienia i przechowywania utworu, jak również wytwarzania jego kopii za pomocą dowolnej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego i technologii cyfrowej; przekształcanie w wektory danych lub wielowymiarowe matryce, które mogą być następnie przetwarzane przez sieci neuronowe, dostosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie innych zmian w utworze; prawo do tworzenia nowych wersji utworu; wprowadzanie do pamięci komputera; archiwizowanie utworu w całości lub w części; prawo do obróbki, post produkcji i przekształcania utworu, a w szczególności do jego cięcia, rozdrabniania i przenoszenia na inne formy oraz wykorzystywania go w tych formach.. Powyższe ma na celu wyłącznie wykonywanie Usług na rzecz Użytkownika zgodnie z warunkami i celem świadczonych usług, w ramach których takie udostępnianie ma miejsce.
  13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Internetowego,
   • wysyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych i związanych z funkcjonowaniem Usług,
   • odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik narusza Regulamin lub podał w Koncie dane nieprawdziwe,
   • dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników,
   • zablokowania dostępu do Konta Użytkownika zawierającego treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub naruszające prawa osób trzecich lub informację na temat możliwości ich pozyskania (linki), oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub promujących portale konkurencyjne do Serwisu Internetowego, a także usunięcia tych treści, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
   • usunięcia z Serwisu Internetowego treści udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia Regulaminu.
 5. Warunki zawierania umowy wykonania lub sprzedaży Produktu
  1. Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie Internetowym podana jest w odpowiedniej walucie dla konkretnego rynku (kraju) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia w Serwisie Internetowym i zależą od wybranego sposobu i miejsca dostawy.
  2. Uiszczenie ceny Produktu możliwe jest za pomocą vouchera zakupowego, który po wprowadzeniu odpowiedniego kodu obniża cenę wszystkich lub wybranych Produktów znajdujących się w koszyku.
  3. Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie Internetowym jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia.
  IV. 1 Zawarcie umowy wykonania lub sprzedaży Produktu za pomocą Formularza Zamówienia.
  1. Celem zawarcia umowy o wykonanie lub sprzedaży Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia, zgodnie z pkt. II ust. 3 Regulaminu
  2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia, oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu i zaksięgowaniu wpłaty, o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz o planowanej dacie wysyłki.
  3. Z chwilą Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia zostaje zawarta umowa wykonania Produktu lub sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Każda zmiana zakresu Zamówienia po tym etapie będzie wyceniana niezależnie od pierwotnego zakresu Zamówienia. Dokonywanie dodatkowych Zamówień po Pozytywnej Weryfikacji będzie równoważne ze złożeniem nowego Zamówienia i zawarciem nowej umowy sprzedaży lub wykonania Produktu między Klientem a Sprzedawcą.
  4. Każda umowa sprzedaży lub wykonania Produktu będzie potwierdzana paragonem, fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym sprzedaż wystawionym przez sprzedawcę na dane wskazane przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia
  5. Produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej z Klientem pozostają własnością sprzedawcy do momentu uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży.
 6. Terminy i sposoby płatności
  1. Sprzedawca wymaga płatności za Zamówienia w formie przedpłaty.
  2. Serwis Internetowy udostępnia za pośrednictwem operatorów płatności onlinowe formy płatności za zamówienia. Dostępne formy płatności i szczegółowe informacje dotyczące płatności widoczne są w procesie składania Zamówienia oraz w zakładce Płatności.
 7. Dostawy
  1. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: przesyłką kurierską, lub inną formą wysyłki dostępną podczas składania zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient.
  2. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu dostarczenia Produktu oraz Zamówienia i dla każdego Zamówienia jest prezentowany w sposób orientacyjny w momencie jego realizacji. Jeżeli koszt dostawy podany orientacyjnie na podstawie Zamówienia zmieni się po kontakcie z przewoźnikiem, klient zostanie indywidualnie poinformowany przez Usługodawcę o całkowitym koszcie dostawy.
  3. Forma wysyłki oraz wybór w ramach wysyłki przesyłką kurierską konkretnego podmiotu świadczącego usługi kurierskie może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych uniemożliwiających wysyłkę Produktu (np. brak obsługi określonego rozmiaru Produktu, kraj dostawy, czasowy brak realizacji wysyłek).
  4. Termin dostawy - na czas oczekiwania na dostawę Produktu składa się termin realizacji Zamówienia przez sprzedawcę i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
   • 4.1. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych liczonych od momentu Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia do momentu wysyłki Zamówienia do Klienta.
   • 4.2. Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz przewoźnika i widoczny jest w koszyku po wybraniu opcji dostawy.
  5. Przesyłki są dostarczane w Dni Robocze.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, brak dostawy lub konieczność powtórnej dostawy, będące skutkiem podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych danych do doręczenia Produktu.
  7. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta i jej zwrotnego odesłania do Usługodawcy, Usługodawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z Klientem ponowny termin i koszt dostawy. Koszt przesyłki zwrotnej do Usługodawcy oraz ponownej wysyłki do Klienta obciążają Klienta.
  8. Jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki w odbiorze Produktu Usługodawca może oddać Produkt na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta, po uprzednim poinformowaniu Klienta o możliwości oddania Produktu na przechowanie na jego koszt i niebezpieczeństwo a także o szacunkowej wysokości kosztów, jakie będą łączyć się z takim przechowaniem oraz o sposobie i miejscu odebrania Produktu przez Klienta. Poinformowanie Klienta nastąpi co najmniej na 7 dni przed oddaniem Usługi na przechowanie.
  9. Niezależnie od punktu 8 powyżej Usługodawca z uwagi na ograniczoną powierzchnię magazynową uprawniony będzie do utylizacji Zamówienia nieodebranego przez Klienta i odesłanego zwrotnie do Usługodawcy, po 30 dniach od momentu jego otrzymania i braku kontaktu ze strony Klienta, zgodnie z ust.7 powyżej.
 8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług
  1. VII.1 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług prowadzenia konta w Serwisie Internetowym.
  2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres e-mail umieszczony przy adresie internetowym serwisu w Regulaminie, lub pisemnie na adres Usługodawcy.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Konto Użytkownika może zostać zlikwidowane lub zablokowane przez Administratora w przypadku nie przestrzegania Regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym Użytkownikiem, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte, zgodnie z zasadami ustalonymi w Polityce prywatności.
  4. Umowa o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  5. Użytkownik ma także możliwość wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym ze skutkiem natychmiastowym korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta - w tym celu należy:
   • w zakładce "Ustawienia konta" w panelu Konta po podaniu hasła do Konta kliknąć pole "usuń konto" lub o podobnym znaczeniu po czym Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail link potwierdzający żądanie usunięcie Konta.
   • Kliknięcie na nadesłany link jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.
  6. Wypowiedzenie umowy nie prowadzi do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
  7. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
   VII.2 Wypowiedzenie Umowy o korzystanie z Edytora
  1. Wypowiedzenie Umowy o korzystanie z Edytora następuje w chwili zakończenia korzystania z Edytora, zgodnie z pkt. III ust. 2 Regulaminu.
   VII.3 Wypowiedzenie Umowy o korzystanie z Formularza Zamówienia
  1. Wypowiedzenie Umowy o korzystanie z Formularza Zamówienia następuje w chwili zakończenia korzystania z Formularza Zamówienia, zgodnie z pkt. III ust. 2 Regulaminu.
   VII.4 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
  1. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter, w tym celu należy w zakładce "Ustawienia konta" w panelu Konta po podaniu hasła do Konta kliknąć pole "Ustawienia konta", a następnie odznaczyć pole „Chcę otrzymywać newsletter” lub o podobnym znaczeniu.
  2. Możliwe jest złożenie wypowiedzenia za pomocą linku umieszczonego w treści wiadomości Newsletter. Użytkownik otrzyma w Serwisie potwierdzenie usunięcia adresu e-mail z usługi Newsletter.
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Konsumentów
  1. VIII.1 Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu lub usługi cyfrowej z umową:
  2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową są określone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Produktu na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337)
  3. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: reklamacje@mpp.com.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.
  4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową Produkt należy dostarczyć na adres Usługodawcy.
  5. Żądania konsumentów wynikające z realizacji umów o dzieło bądź umów sprzedaży są realizowane w terminie 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia żądania.
  6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny podany przez Konsumenta sposób.
  7. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zwraca koszt przesyłki Produktu będącego przedmiotem reklamacji. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   VIII. 2 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Serwis Internetowy:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konsument może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: reklamacje@mpp.com.pl.
  2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Konsumenta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Konsumenta sposób.
   VIII. 3 Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:
  1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego operatora płatności bezpośrednio na adres e mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego operatora płatności.
 10. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów nie będących Konsumentami i którym nie przysługują uprawnienia Konsumentów
  1. Warunkiem rozpoznania przez Usługodawcę reklamacji zgłoszonej przez Klienta, gdy dotyczy ona uszkodzeń Produktu powstałych podczas transportu do Klienta, jest zgłoszenie tych uszkodzeń do Usługodawcy w sposób opisany w pkt. XI w terminie 7 dni od dnia wykrycia uszkodzenia (nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Produktu) wraz ze szczegółowym opisem problemu oraz dostarczenie reklamowanego Produktu na koszt Klienta na adres Usługodawcy.
  2. Reklamacje Produktów zamawianych w Serwisie Internetowym z tytułu uszkodzeń powstałych podczas ich transportu do Klienta mogą być składane za pomocą Formularza Reklamacyjnego dostępnego w zakładce Regulamin na stronie Serwisu Internetowego lub zgłoszenie takiego żądania poprzez wiadomość e-mail.
  3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki/dostarczenia Zamówienia.
  4. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Klienta o dalszym trybie postępowania.
  5. Usługodawca nie przyjmuje Produktów przesłanych za pobraniem.
 11. Uszkodzenie Produktu w transporcie
  1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zgłosić takie okoliczności oraz wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki, w razie możliwości w obecności doręczyciela.
  2. Jeżeli uszkodzenia Produktu nie dały się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze przesyłki, Klient powinien niezwłocznie zgłosić żądanie ustalenia tego faktu po ujawnieniu uszkodzeń, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Przekroczenie tego terminu oznaczało będzie brak możliwości realizacji roszczeń reklamacyjnych wobec przewoźnika.
  3. Przed podpisaniem protokołu uszkodzenia przesyłki należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze).
  4. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć w dokumentach przewozowych.
 12. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów (art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta):
   • O świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności dotyczy to Produktów,
   • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
  2. W wypadkach nie przewidzianych w lit a)-e) powyżej oraz innych przewidzianych w obowiązujących przepisach. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
  3. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego podmiotu świadczącego usługi przewozowe lub poczty elektronicznej.
  4. Oświadczenie o którym mowa w ust. 3 powyżej należy wysłać na następujący adres Sprzedawcy: MPP sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie lub na adres email: reklamacje@mpp.com.pl.
  5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  6. Konsumentowi zwraca się wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu do Usługodawcy.
  7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
  8. Zwrot zapłaconej ceny zostanie dokonany przez sprzedawcę na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta
  9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 13. Odpowiedzialność
  1. W stosunku do Konsumenta Usługodawca lub Sprzedawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania swojego zobowiązania, chyba że będzie to następstwem okoliczności, za które Usługodawca lub Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa).
  2. W stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, Usługodawca lub Sprzedawca może ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach strat rzeczywiście poniesionych przez Klienta. W szczególności Usługodawca lub Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem przez Klienta z Serwisu Internetowego niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem.
  3. Z chwilą wydania przez Usługodawcę lub Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Usługodawca lub Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  4. Odpowiedzialność Usługodawcy lub Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy wykonania Produktu lub sprzedaży. Usługodawca lub Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.
 14. Prawa autorskie
  1. Usługodawca w zakresie przestrzegania prawa autorskiego do przesłanych przez Użytkowników materiałów zdaje się wyłącznie na oświadczenia Użytkowników.
  2. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że posiada on prawa do wszystkich przesłanych plików i przez dokonanie Zamówienia nie narusza niczyich praw.
  3. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich poprzez realizację Zamówienia, odpowiedzialność za naruszenia ponosi wyłącznie Użytkownik. Jest on w takim przypadku zobowiązany do zwolnienia Usługodawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Usługodawcę powstałymi w wyniku tych roszczeń.
  4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej informacji co do bezprawności przechowywanych w Serwisie Internetowym treści, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika i niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich treści.
  5. Wszelkie informacje, treści, pliki zawierające obrazy i oprogramowanie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego stanowią przedmiot własności Usługodawcy lub przedmiot licencji udzielonej Usługodawcy i chronione są prawem.
  6. Usługodawca nie udziela prawa do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji Produktów pochodnych lub dystrybucji jakiegokolwiek ich elementu.
 15. Informacje dodatkowe
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usług następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania lub sprzedaży Produktu następuje na dwa sposoby:
   • przez wysłanie w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy,
   • przez przekazanie specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu,
   • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta lub Konsumenta.
  3. Przechowywanie plików.
   1. Czas przechowywania Projektów w zasobach Serwisu Internetowego podany jest w odrębnym polu/podstronie np. Baza wiedzy/FAQ.
   2. Po zalogowaniu się Użytkownika w Koncie, wyświetlana będzie Użytkownikowi informacja o planowanej dacie usunięcia Projektów z zasobów Serwisu Internetowego.
 16. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).
  3. Rozstrzyganie sporów:
   • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) mogą być rozpatrywane pozasądowo poprzez mediacje lub rozstrzygnięcia sądów polubownych. Wykaz stałych sądów polubownych zawiera strona http://www.pssp.org.pl. Wykaz mediatorów prowadzony jest przez każdy sąd okręgowy w Polsce. Na stronach właściwego sądu dostępne są dane mediatorów.
   • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
   • Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
   • Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
   • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 17. Wejście w życie Regulaminu
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.04.2023 r.
  2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (b) zmiany oferty Usługodawcy dotyczącej Usług lub Produktów z zastrzeżeniem że zmiany niniejszego Regulaminu mają na celu dostosowanie jego treści do oferty.
  3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
  4. Zamówienia na Produkty złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym Regulaminie, zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy dotyczącej Produktów z Serwisu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany.
  5. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu przesyłając stosowną wiadomość na adresy e-mail Użytkowników lub umieszczając ją w Serwisie Internetowym w formie dostępnej przy pierwszym logowaniu Użytkownika po zmianie Regulaminu.
  6. Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkownika od terminu określonego przez Usługodawcę, nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych od poinformowania Użytkowników o zmianie. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na adres e-mail Usługodawcy biuro@yuupi.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy

REG_16122022/YUP

Top